Gwarancja

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

I Zakres Gwarancji

1. Firma Centrum Sportu Amatorskiego, z siedzibą w ul. K. Myrka 6/6, 59-220 Legnica, (zwanym
dalej Sprzedawcą) jest dystrybutorem towarów objętych niniejszą gwarancją i udziela na niego 2
letniej ochrony gwarancyjnej licząc od daty sprzedaży towaru.
2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady towaru.
3. Gwarancja jest wyłączona, jeśli Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru.
4. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
5. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: urazy
mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub
obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.
6. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta jakichkolwiek napraw
lub przeróbek.
7. Kupujący dostarcza towar do sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.
8. Sprzedający ma prawo odmówić wykonania wymiany gwarancyjnej w przypadku: stwierdzenia
sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na sprzęcie,
dokonania napraw we własnym zakresie, zmian konstrukcyjnych sprzętu. Zasady zgłaszania
reklamacji rzeczowych dotyczących ilości dostawy.

II Zgłoszenie Gwarancji

1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy.
2. Braki ilościowe w dokonanej dostawie, w przypadku uszkodzonej przesyłki muszą zostać
stwierdzone przy odbiorze dostawy w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego
dostawę i zgłoszone Sprzedawcy najpóźniej w terminie 2 dni roboczych po dniu dostawy.
3. Jeżeli odebrano towar bez dających się zauważyć uszkodzeń przesyłki, a braki ilościowe
stwierdzono dopiero po rozpakowaniu dostawy, należy powiadomić o tym Sprzedawcę nie
później niż w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia braków ilościowych.
4. Braki jakościowe dotyczące dostarczonych towarów mogą dotyczyć następujących sytuacji:
a. wady dostarczonych towarów wynikające z uszkodzenia przesyłki w transporcie,
b. wady dostarczonych towarów wynikające z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy,
5. W przypadku stwierdzenia przez kupującego wad dostarczonych towarów w sytuacji
otrzymania przesyłki uszkodzonej w transporcie, kupujący jest obowiązany sporządzić protokół
uszkodzeń w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę i zgłosić sprzedawcy
najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu dostawy. W takim przypadku kupujący jest
zobowiązany do zachowania uszkodzonych towarów wraz z kompletnym opakowaniem.
6. Jeżeli wady dostarczonych towarów wynikają z innych przyczyn niż uszkodzenie przesyłki w
transporcie, kupujący jest zobowiązany do sporządzenia niezwłocznie po stwierdzeniu wad,
protokołu zawierającego opis nieprawidłowości i powiadomienia sprzedawcy nie później niż w
ciągu 3 dni od daty stwierdzenia wady.
7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać pisemne powiadomienie o reklamacji z podaniem
daty i numeru przesyłki, numer i datę dokumentu zakupu, protokół spisany w obecności
przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę stwierdzający braki
w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki lub protokół spisany przez co najmniej dwóch
przedstawicieli odbiorcy w przypadku stwierdzenia braków ilościowych bez dających się
zauważyć uszkodzeń przesyłki.
8. W przypadku nie dostarczenia reklamacji, w wyznaczonym terminie na piśmie uważa się, że
odbiorca zaakceptował dostawę w całości.

X