Reklamacje i zwroty

ZWROT (Prawo odstąpienia od umowy):

1. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zakupionych w Sklepie
bramkialuminiowe.pl przysługuje Klientom, którzy są konsumentami w rozumieniu art.
22[1] Kodeksu Cywilnego.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient
wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Adres sklepu:
Centrum Sportu Amatorskiego
ul. K. Myrka 6/6
59-220 Legnica
Adres e-mail: biuro@csa-24.pl

Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj >>

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego wam prawa odstąpienia od umowy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Klienta o decyzji wykonaniu
prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich
samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że Klienta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient
nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta zobowiązany jest on na
własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14
dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie lub
dostarczenie do siedziby Sklepu towaru przed jego upływem.
Towar należy odesłać (dostarczyć) na adres:

Centrum Sportu Amatorskiego
ul. K. Myrka 6/6
59-220 Legnica

Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny tutaj >>

6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień klienta wynikających z
odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.
7. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy,
2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,
3. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
4. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego
przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca
świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

8. Odpowiedzialność konsumenta: odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości
rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REKLAMACJE

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
2. Centrum Sportu Amatorskiego jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego
konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w
zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 [1]-
556 [3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na
podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na:
Adres sklepu:

Centrum Sportu Amatorskiego
ul. K. Myrka 6/6
59-220 Legnica
Adres e-mail: biuro@csa-24.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego.

4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
5. Sportpoland.com sp. z o.o. nie jest producentem wszystkich dostępnych w Sklepie
internetowym Towarów. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na
produkowane przez siebie produkty. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu
gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie
gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może
zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym
serwisie,którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
6. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym
opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem
zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres:
Towar należy odesłać (dostarczyć) na adres:

Centrum Sportu Amatorskiego
ul. K. Myrka 6/6
59-220 Legnica

Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych
od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany
towar.
7. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art.
556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

1. złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obciążeniu ceny Towaru,
chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
2. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do
niezasadności reklamacji.
9. W przypadku umów zawartych w obrocie profesjonalnym stosuje się przepisy k.c.
10. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru w podczas transportu, zaleca się aby Klient
sporządził protokół szkody w obecności kuriera.

Szczegółowe zasady dotyczące Reklamacji towaru zostały opisane w §9. Regulaminu.

X