Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego bramkialuminiowe.pl obowiązujący od 1 marca 2020 roku.

§1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i
jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do przedsiębiorców.
2. Niniejszy Regulamin określa:

a. zasady korzystania ze Sklepu,
b. warunki: składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie,
dostarczania zamówionych Produktów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży
Produktów,
c. uprawniania Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
d. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta
Zamówienia.
4. Dokonywanie zakupów w Sklepie może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych
w treści niniejszego Regulaminu.
5. Sprzedawca realizuje jedynie Zamówienia wysyłane na terenie Polski.
6. Do przeglądania stron internetowych Sklepu niezbędne jest urządzenie końcowe z
dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google
Chrom, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych
funkcjonalności Sklepu, w tym dokonania rejestracji w Sklepie a także składania
Zamówień na Produkty, niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty
elektronicznej (e-mail).
7. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczania przez Klientów treści
bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest także do
powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na
prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.

§2.
Definicje i pojęcia

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

a. Czasie realizacji Zamówienia- należy przez to rozumieć liczbę dni roboczych w jakich
Sprzedawca skompletuje Zamówienie i wyśle je na adres wskazany przez Klienta.
b. Dniu roboczym- należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
c. Formularzu rejestracji- należy przez to rozumieć formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający utworzenie Konta.
d. Formularzu zamówienia- należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w
Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w
tym sposobu dostawy i płatności.
e. Kliencie- należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wyposażoną w zdolność prawną,
która po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu dokonała zakupu w Sklepie, oraz która
zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
f. Kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę kodeks cywilny z dnia 23
kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
g. Konsumencie- należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną,
korzystającego ze Sklepu, w tym w szczególności dokonującego zakupów, w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
h. Koszyku-należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu umożliwiającą wyświetlenie
wybranych rzez Klienta Produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację
danych Zamówienia.
i. Produkcie – należy przez to rozumieć dostępną w Sklepie rzecz ruchomą będącą
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
j. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Sklepu.
k. Sklepie– należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod
adresem https://bramkialuminiowe.pl,1 stanowiący własność Sprzedawcy.
l. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Centrum Sportu Amatorskiego, z siedzibą w
Legnicy 59-220 przy ul. K. Myrka 6/6, posiadającą adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń jw. NIP: 694-167-96-07, adres poczty elektronicznej:
biuro@csa-24.pl numer telefonu: + 48 667 705 065.
m. Umowie Sprzedaży– należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu zawieraną
albo zawartą między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
n. Usłudze elektronicznej – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
o. Ustawie o prawach konsumenta- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi
zmianami).
p. Zamówieniu- należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta składane za pomocą
Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3.
Regulamin Zakupów oraz Informacje o Produktach

1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do
zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera
podatki.
3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości Zamówienia po dokonaniu wyboru
sposobu dostarczenia Zamówienia.
4. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także
o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o
innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich
uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia,
w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca dla obu Stron, w chwili złożenia przez
Klienta Zamówienia i jego potwierdzenia.
6. Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7
(siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem
zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa.
7. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia
Umowy Sprzedaży zamówionego Produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli
Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
8. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie zgodnie
z postanowieniami Regulaminu.
9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy
Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje
zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
10. Zawarcie Umowy może nastąpić wyłącznie w języku polskim.
11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje poprzez:

a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz
b. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej. Treść Umowy
Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu
Sprzedawcy.

§4.
Płatności

1. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone w następujący sposób:

a) płatność PRZELEW (dla placówek publicznych- Faktura VAT)- przelew z odroczonym
terminem płatności. Placówka otrzymuje 7 lub 14 dni na jej opłacenie po dostarczeniu
towaru przez Centrum Sportu Amatorskiego. Faktura zostaje wystawiona w momencie
dostarczenia zamówionego towaru i jest przesyłana drogą mailową wraz z certyfikatem
(bramki aluminiowe).
b) płatność PRZELEW ZWYKŁY (przedpłata- faktura proforma)- Przelew na konto bankowe.
Klient ma 7 dni na dokonanie wpłaty za zamówiony towar po otrzymaniu drogą
elektroniczną faktury proforma. Po zaksięgowaniu wpłaty, zamówienie zostaje
przekazane do realizacji (klient otrzymuje stosowne powiadomienie).
c) Płatność za POBRANIEM- nie realizujemy wysyłki towaru za pobraniem.
Dane do przelewu:
Centrum Sportu Amatorskiego Patryk Skrzypczyk
ul. K. Myrka 6/6, 59-220 Legnica
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 44 1090 2095 0000 0001 3160 0404,

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. W przypadku płatności z góry, realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez
Sprzedawcę pełnej płatności lub- w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot
realizujący płatność- po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonanie
płatności.
4. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja Zamówienia rozpocznie się po
otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w Sklepie.
5. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności w Sklepie są widoczne w trakcie
składania Zamówienia.
6. W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie wystawi fakturę
VAT na rzecz Klienta lub paragon fiskalny. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktury
VAT na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji Konta.

§5.
Wysyłka i zasady dostarczenia i odbioru Produktów

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Produkty w sposób wskazany przez Klienta podczas
składania Zamówienia.
2. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
4. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są
wskazywane Klientowi na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym
także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
6. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany Produkt
informację o liczbie Dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z
przedmiotem Zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu
przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu Zamówienia do Klienta
za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji Zamówienia jest
podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych
Produktów. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności danego
Produktu.
7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji Zamówienia był jak najkrótszy.
Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, Sprzedawca wykona Umowę najpóźniej w terminie
21 Dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, których nie dało się przewidzieć w dniu
złożenia przez Klienta Zamówienia – czas realizacji Zamówienia może uleć wydłużeniu
nie więcej jednak niż do 30 Dni roboczych.
9. Na terytorium Polski przedmiot Zamówienia może być dostarczony – według wyboru
Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez
Klienta adres.

§6.
Dostępność Produktu

1. W przypadku braków w magazynie Sprzedawcy zamówionego Produktu lub braku
możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich
od dostawców Sprzedawcy, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację
Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość
na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na
numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. W takim przypadku Zamówienie jest anulowane. Anulowanie
Zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później niż
do dnia upływu terminu realizacji Zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w
terminie dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę.
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za Zamówienie z góry, Sprzedawca jest
uprawniony do anulowania Zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej
płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia
Zamówienia do realizacji. Anulowanie Zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest
zwolniony z obowiązku jego realizacji.

§7.
Prawo odstąpienia od Umowy i zasady zwrotu Produktów

1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się:

a. dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc
zobowiązany do przeniesienia jego własności– od objęcia Produktu w posiadanie przez
Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku
umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w
częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega
na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
pierwszego z Produktów;
b. dla pozostałych Umów Sprzedaży – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty znajduje się pod
adresem: WZÓR FORMULARZA PDF
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować Sprzedawcę o
swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Adres sklepu:
Centrum Sportu Amatorskiego
ul. K. Myrka 6/6
59-220 Legnica
Adres e-mail: biuro@csa-24.pl
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w
Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku
dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek
bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Jeżeli
Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt
Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba
że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na
adres:
Centrum Sportu Amatorskiego
ul. K. Myrka 6/6
59-220 Legnica
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z
odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.
11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się
za niezawartą.
12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
Umowy Sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub
Produktów.

§8.
Reklamacje

1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Produkt bez wad. Sprzedawca jest
odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną
(rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową
Sprzedaży. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
Jakiekolwiek postanowienie niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają
uprawnień Klientów, nabywających Produkty jako Konsumenci, przewidzianych w
obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu
cywilnego.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na
podstawie niniejszego Regulaminu, oraz reklamacje dotyczące świadczenia Usług
elektronicznych należy kierować na:
Adres sklepu:
Centrum Sportu Amatorskiego
ul. K. Myrka 6/6
59-220 Legnica
Adres e-mail: biuro@csa-24.pl
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza
reklamacyjnego dostępnego pod adresem FORMULARZ
4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Produktu wraz z pisemnym
opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu
(FORMULARZ) listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres:
Produkt należy odesłać (dostarczyć) na adres:
Centrum Sportu Amatorskiego
ul. K. Myrka 6/6
59-220 Legnica
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem
zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny,
określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do
tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za
uzasadnione.
6. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art.
556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a. złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obciążeniu ceny Produktu,
chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
Kupującego wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie, albo
b. żądanie wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt
wadliwy na adres wskazany w ust. 4 powyżej. W przypadku Klienta będącego
Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta
niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na
rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta
byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w
miejscu, w którym Produkt się znajduje.
8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co
do niezasadności reklamacji.
9. W przypadku umów zawartych w obrocie profesjonalnym stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
10. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru w podczas transportu, zaleca się aby Klient
sporządził protokół szkody w obecności kuriera.

§9.
Warunki gwarancji

1. Sprzedawca nie jest producentem wszystkich dostępnych w Sklepie Produktów.
2. Produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez
producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Sprzedawca nie
udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z tytułu
gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie
gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty
sprzedany Produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
3. W przypadku Produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił
gwarancji, Klient może reklamować Produkt posiadający wady:

a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient
reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a
Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według
swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do
Sprzedawcy,
b. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do Sprzedawcy z tytułu rękojmi
– w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień §9 niniejszego
Regulaminu.

§10.
Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie, przetwarzane są zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego przez Centrum Sportu
Amatorskiego, z siedzibą w Legnicy 59-220, przy ul. K. Myrka 6/6, posiadającą adres
miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń jw. NIP: 694-167-96-07, przez
(Administrator danych).
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
dokonywania zakupów oraz korzystania z tych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną
przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza
dane osobowe w celu świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, zawierania z Klientem i
wykonywania Umów Sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie.
3. Klient ma prawo do poprawienia swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie
Sprzedawcy na adres: biuro@csa-24.pl.
4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
5. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Klienta są przechowywane w bezpiecznym
miejscu na serwerze Sprzedawcy.
6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową
lub przesyłką kurierską (Kurier DPD), Administrator danych udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na
zlecenie Administratora danych.
7. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub
kartą płatniczą Administrator danych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,
wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się
na stronie Sklepu poświęconej polityce prywatności.

§11.
Prawa autorskie

1. Strona Sklepu chroniona jest prawem autorskim.
2. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Sklepu w tym do logo, a także do
układu i kompozycji tych elementów, umieszczonych na stronie Sklepu przysługują
Sprzedawcy, za wyjątkiem oznaczeń dostawców Produktów oferowanych w Sklepie.
Zabronione jest wykorzystywanie przez Klienta oraz podmioty trzecie jakichkolwiek
elementów graficznych stanowiących przedmiot praw przysługujących Sprzedawcy bez
jego uprzedniej zgody.
3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i
własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

§ 12.
Konkursy i Promocje

1. Sklep może organizować konkursy i promocje. Wszelkie kwestie związane z ich
organizowaniem, o ile jest to wymagane prawem, zostaną określone w regulaminach
konkursów i promocji.
2. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi
inaczej.
3. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do
wyczerpania zapasu Produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach
Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania.
Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę Produktów objętych
Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich Produktów.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach
Produktów. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na
Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§13.
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie
Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny
i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku
do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo
części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia
Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie
będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu
powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w
przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi
za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez
względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego
roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny
oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego
tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie
będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia
Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w
stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem
zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 14.
Postanowienia końcowe

1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Sprzedawca nie
korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w
tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie
stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia
udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku
w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został
rozwiązany.
3. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w
przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w
regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie
rozwiązywania sporów konsumenckich. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w
sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między
innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla
Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są
również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(www.uokik.gov.pl).
4. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu
między Klientem, a Sprzedawcą;
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
d. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej
ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło
informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać
pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane
sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego.
6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach były na
najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego
zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia
konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji
lub rozbudowy Sklepu. Sprzedawca dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie
dostępności Sklepu było dokonywane w godzinach nocnych
7. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy
wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu (kolor,
proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do
odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszego
Regulaminu.
8. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej
Polskiej.
9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep
korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które
następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej
(tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania
lub uzyskiwania dostępu przez Sklep do plików cookies za pomocą ustawień swojej
przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie
akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak
pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w
korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia
zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie
zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w
tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
10. Językiem Umów Sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą jest język polski.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej
przyczyny, jaką jest:

a. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających
bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością
zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
b. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń,
postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz
publicznych;
c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych
Usług Świadczonych Drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności
Sklepu;
d. zmiana warunków technicznych świadczenia Usług Drogą Elektroniczną;
e. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które
ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
f. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów
elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
g. zmiana procesu zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz
h. poprawa obsługi Klientów.

12. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Sklepie. O zmianie Regulamin
Sprzedawca poinformuje poprzez komunikat w Sklepie oraz poprzez przesłanie
zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta powiadomienia o
zmianie Regulaminu.
13. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie
Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną prowadzenie w Sklepie przed datą
wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego
Regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie
Regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 12 powyżej.
14. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą,
które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
15. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości od strony technicznej należy się kontaktować
się z administratorem pod adresem email: biuro@csa-24.pl
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.
2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku
z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30
maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
17. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych
właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

X